มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - -
ทำเนียบผู้บริหาร
- - - - - - - - - - - - - -
สัญญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- - - - - - - - - - - - - -
บุคลากร
- - - - - - - - - - - - - -
 


 

mail-staff

mis

mail-student

registration

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเช็ค กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ตรวจเช็คผล E - PASSPORT หนังสือตรวจลงตรา และวีซ่า

 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Passport)
คุณลักษณะ, ประเภท,สถานที่ให้บริการ

การขอหนังสืออำนวยความสะดวก
เพื่อไปขอรับการตรวจลงตราวีซ่า

หนังสือเดินทางราชการ,
เอกสารประกอบ, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางประชาชน,
เอกสารประกอบ, ค่าธรรมเนียม

 

ความหมายของการตรวจลงตราวีซ่า
ประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่า
ของประเทศต่าง ๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าที่สถานฑูต
หรือ สถานกงสุลประจำประเทศไทย

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือ
สหภาพยุโรป ( EU )

ประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย
ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า

การทำใบขับขี่สากล
การขอรับ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
หีบเพลิงพระราชทาน
ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
จัดซื้อและจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
รายชื่อ และแผนที่
โรงแรมในกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.)map
เลขที่ 328 อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3545551-2 โทรสาร 02-3545550