การบริการหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วีซ่า (Visa)

หนังสือเดินทาง E-Passport

บริการข้อมูล

เช็คเงินสนับสนุนโครงการวิจัย มช.

ทะเบียนรับ - ส่งเช็คเงินสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโรงแรม

รายละเอียดข้อมูลโรงแรมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

แบบฟอร์มการจัดส่งเอกสาร

ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดส่งเอกสารมายังงานศูนย์ประงานสานมหาวิทยาลัย (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการปฏิบัติงาน (Workflow)

ประจำงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประจำงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |          กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ มช.