Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
ตรวจเช็คผลการบริการรับ - จ่ายเช็คให้กับซัพพลายเออร์ กทม.

ตรวจสอบเช็ค (กองคลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัท click เพื่อค้นหาข้อมูลเช็ค

เอกสารประกอบการรับเช็ค


หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชน

(ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ)

ใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอน


• บริษัทนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมใบเสร็จรับเงิน มารับเช็ค
• หากบริษัทโอนสิทธิ์ให้กับอีกบริษัทหนึ่ง ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงินของทั้งสองบริษัท มารับเช็ค


หมายเหตุ


• ถ้าใบเสร็จรับเงิน มช.17 เงินรายได้หาย ให้ไปดำเนินการแจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความมารับเช็ค

ติดต่อ กองคลัง มช.


• คุณยุพิน ดิชวงศ์ (เช็คเงินงบประมาณเงินรายได้) โทร : 053 943130