Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
                              
งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01
ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
02
ดำเนินการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงาน การจัดการประชุม การวางแผนงานและการรับมอบหมายงานด้านต่าง ๆ จากทางมหาวิทยาลัยทั้งงานเร่งด่วน / งานเฉพาะกิจ
03
ให้คำปรึกษา แนะนำข้อชี้แจงต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
04
รายงานผลด้านต่าง ๆ ผ่านทาง Web Site งานศูนย์ประสานงานฯ
05
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการด้านระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
การบริการหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริการจองรถยนต์รับ - ส่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บริการรับ - ส่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ติดต่อราชการ ยังส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

รถยนต์ (เก๋ง) TOYOTA CAMRY ทะเบียน กษ 5777 เชียงใหม่

รถยนต์ ( ตู้ ) Toyota ทะเบียน นก 6060 เชียงใหม่

จองรถยนต์รับ - ส่ง
บริการจองห้องประชุม งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.)

ติดต่อประสานงาน บริการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ การจัดหาสถานที่จัดการประชุม - สัมมนา การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมงานศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จองห้องประชุมฯ
การจองห้องพัก/โรงแรมของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดหาที่พัก - โรงแรมให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการจองห้องพัก/โรงแรม
ตรวจเช็คผลการยื่น-รับหนังสือนำเพื่อขอรับ การตรวจลงตราฯ (Official Visa) และการยื่นคำร้องขอวีซ่า (Visa)

บริการยื่นหนังสือเดินทาง (E-passport) หนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa) และหนังสือเดินทางวีซ่า (Visa)

หนังสือเดินทาง (E-passport)

หนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa)

หนังสือเดินทางวีซ่า (Visa)

ผลการยื่นฯ
ตรวจเช็คผลการบริการรับ - จ่ายเช็ค ให้กับซัพพลายเออร์ กทม.

บริการรับ - จ่ายเช็คให้กับซัพพลายเออร์ กทม.

ตรวจเช็คผลการรับ-จ่ายเช็ค
ข้อมูลวีซ่า (Visa)

เอกสารประกอบการยื่นขอ
วีซ่าสถานทูต

Read More
การตรวจลงตราวีซ่า

Read More
การยื่นขอวีซ่าประเทศในกลุ่ม Schengen

Read More
ใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

Read More
ประเทศที่ได้รับการยกเว้น
การตรวจลงตราวีซ่า

Read More
ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่า

Read More
ข้อมูลหนังสือเดินทาง E-Passport
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

Read More
หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)

Read More
หนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa)
Read More
สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง E-Passport

Read More
บริการข้อมูล
เช็คเงินสนับสนุนโครงการวิจัย มช.

ทะเบียนรับ - ส่งเช็คเงินสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ข้อมูลโรงแรม
รายละเอียดข้อมูลโรงแรมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯRead More
แบบฟอร์มการจัดส่งเอกสาร
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดส่งเอกสารมายังงานศูนย์ประงานสานมหาวิทยาลัย (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |      กิจกรรมทั้งหมด