Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
ทะเบียนรับ-ส่งเช็คเงินสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน เดือน ปี หน่วยงาน โครงการ ธนาคาร เลขที่เช็ค ลว.เช็ค จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ อว.แจ้งรับเช็ค อว.ส่งเช็ค เอกสารแนบ สถานะ
27/7/2566 บริษัทบูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำฐานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์) งวดที่2  กรุงศรีอยุธยา 84546070 3/7/2566 243,500 บาท 25206 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/004
ลงวันที่ 27/7/2566
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
19/5/2566 บริษัทบูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำฐานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์) งวดที่1  กรุงศรีอยุธยา 84353903 18/4/2566 243,500 บาท 25205 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/003
ลงวันที่ 19/5/2566
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
27/3/2566 บริษัทบูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ งวดที่ 2  กรุงศรีอยุธยา 84326155 1/3/2566 218,500 บาท 25204 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/002
ลงวันที่ 27/3/2566
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
24/1/2566 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  เงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไทยพาณิชย์ 13261299 6/1/2566 50,000 บาท 154792 -   อว 8392(2)/001
ลงวันที่ 24/1/2566
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
1/12/2565 บริษัทบูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ งวดที่ 1  กรุงศรีอยุธยา 84184297 1/11/2565 218,500 บาท 25203 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/006
ลงวันที่ 1/12/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
25/5/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10433317 3/5/2565 315,488 บาท 25189 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/005
ลงวันที่ 25/5/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
9/5/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการการพัฒนาการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง ฯ  กรุงไทย 10058221 9/5/2565 222,200 บาท 25186 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/004
ลงวันที่ 9/5/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
9/3/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10433264 7/3/2565 307,492 บาท 25185 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/003
ลงวันที่ 5/1/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
2/2/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  กรุงไทย 10055074 2/2/2565 228,750 บาท 25184 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/002
ลงวันที่ 2/2/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
5/1/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10428127 27/12/2564 281,679 บาท 25183 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/001
ลงวันที่ 5/1/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ / 1 หน้า