Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสถานทูต

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสถานทูตเวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์- วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:00 - 20:00 น.
โทร : 02-105-4110เวลาทำการแผนกวีซ่า
วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:00-12:30 น. และ 13:30 – 16:30 น.
โทร : 02-838-6688เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 - 16:00 น.
โทร: 02-560-7065เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์- วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลาทำการ: 08:30 - 16:30 น.
โทร: 02-118-7100เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:30-14:00 น.
โทร: 02-460-7053เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 - 16:00 น.
โทร: 02-258-3524เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์และวันพุธ
วันหยุด: วันอังคาร และวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 08:00 - 12:30 น. และ 13:30-16:30 น. (เฉพาะนัดหมาย)
โทร: 02-838-6699เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 09:30-16:00 น.
โทร: 02-402-4000เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 10:30–12:00 น. และ 14:30–15:30 น.
(วันศุกร์ 10:30–12:00 น.)
โทร: 02-016-0360เวลาทำการแผนกวีซ่า

วันทำการ: วันจันทร์ - วันพุธ
วันหยุด: วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 09:30-12:30 น. และสอบถามข้อมูล/
นัดหมายวันยื่น 14:00-16:00 น.
โทร: 02-667-0090-2