Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
"การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567"

Date

15 มีนาคม 2567
       ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. มอบนโยบายของการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The Next Step of MHESI ในประเด็น Education 6.0 โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร 36 สถาบันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567


ภาพประกอบข่าว : งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Gallery