Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2



การยื่นขอวีซ่าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen
วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ถือกำเนิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้


รายชื่อประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen

1. เยอรมนี
2. ออสเตรีย
3. เบลเยียม
4. เดนมาร์ก
5. สเปน
6. เอสโตเนีย
7. ฟินแลนด์
8. ฝรั่งเศส
9. กรีซ
10. ฮังการี
11. ไอซ์แลนด์
12. อิตาลี
13. ลัตเวีย
14. ลิกเตนสไตน์
15. ลิทัวเนีย
16. ลักเซมเบิร์ก
17. มอลตา
18. นอร์เวย์
19. เนเธอร์แลนด์
20. โปแลนด์
21. โปรตุเกส
22. สาธารณรัฐเช็ก
23. สโลวาเกีย
24. สโลวีเนีย
25. สวีเดน
26. สวิตเซอร์แลนด์


วีซ่าเชงเก้นเมื่อเดินทางหลายประเทศ

1. กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่คุณต้องพำนักนานกว่าประเทศอื่น ๆ คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น อาทิเช่นเที่ยวเยอรมนี 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน แล้วปิดท้ายด้วยฝรั่งเศส 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตฝรั่งเศส

2. กรณีคุณพำนักอยู่ในทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นนานเท่ากัน คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกของกลุ่มเชงเก้นที่คุณเดินทางไปถึง อาทิเช่นเที่ยวเยอรมนี 5 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน แล้วปิดท้ายด้วยฝรั่งเศส 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมนี



เอกสารการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

1. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า / เอกสารคำร้องเอกสารกรอกเรียบร้อย

2. หนังสือเดินทางต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย

3. สำเนาเอกสารแสดงตัว ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขการถ่ายภาพโดยละเอียด เนื่องจากบางประเทศมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าปกติ

5. ประกันการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) และต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรองด้วย

6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น