Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (หน่วย=ลิตร)ปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ.2565พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565มกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมกันยายนพฤศจิกายนเดือน050100150200250300350400
น้ำมันดีเซล (หน่วย=ลิตร)ปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ.2565พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565มกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมกันยายนพฤศจิกายนเดือน050100150200250300350


หมายเหตุ :
1. เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564
2. มีการใช้รถยนต์ (เก๋ง) ทะเบียน กร 5333 เชียงใหม่ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565
3. เริ่มใช้รถยนต์ (เก๋ง:ไฮบริด) ทะเบียน กษ 5777 เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565