Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)

การขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa) เป็นการขอรับการตรวจลงตราวีซ่า เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการรหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน


เอกสารการขอหนังสือนําหนังสือเดินทางราชการ(Official Visa) : เล่มสีนํ้าเงิน

1. หนังสือนำจากต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางไปราชการ

2. สำเนาบันทึก หรือสำเนาคำสั่งที่อนุมัติให้ตัวบุคคลเดินทางไปราชการโดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางราชการ จำนวน 1 ชุด (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

4. หนังสือเชิญ / หนังสือตอบรับหรือสําเนาจากหน่วยงานต่างประเทศ

5. Information
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Information<<

6. หนังสือลาพักร้อน (หากมี)

7. ระยะเวลา 5 วันทำการ นับแต่วันยื่นคำร้องขอต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ตัวอย่าง
สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร : 02 422 3432