Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2การตรวจลงตรา หรือ การออกวีซ่า (Visa มาจากภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) คือ การออกเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าอนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ออกวีซ่านั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้อง ฯ โดยใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกวีซ่า

** การประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง ในปัจจุบันการตรวจลงตราในบางประเทศจะออกเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ความสำคัญของการตรวจลงตรา เหตุผลที่การตรวจลงตรามีความสำคัญ คือเรื่องความปลอดภัย ทั้งในเรื่องความปลอดภัยจากการสอดแนมหรือส่งบุคคลไม่พึงประสงค์ไปยังประเทศเป้าหมาย ซึ่งประเทศต่างๆ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตน

** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ได้หลายประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยแต่ละประเทศมีข้อกำหนดในการเดินทางเข้าออกที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง ควรตรวจสอบกับประเทศปลายทางล่วงหน้าว่า จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง ขณะที่มีบางประเทศอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถ ขอ Visa on Arrival (VOA) ที่ปลายทางได้เลย

** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติและมีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย คนต่างชาติหรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติและมีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติ ต้องตรวจสอบกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เสียก่อนว่า มีความจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่ ทั้งนี้คนบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้คือ
(1) ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน
(2) ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย

** กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจลงตราหรือได้รับวีซ่าก่อนเข้าประเทศไทย ผู้ยื่นขอฯ จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักเสียก่อน อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นเมื่อได้รับวีซ่าแล้วผู้เดินทางเข้าประเทศบางรายอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522


ขอบคุณข้อมูลจาก Royal Thai Consulate-General, Sydney

ารตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(Transit Visa)

คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการใดการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TS)
2. เพื่อเล่นกีฬา (S)
3. เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (C)

อายุวีซ่า ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม จำนวนเงินติดตัว
3 เดือน 30 วัน ต่อครั้ง 800 บาท
(ไม่เกิน 4 ครั้ง)
10,000 บาท / คน
20,000 บาท / ครอบครัว

เอกสารประกอบการพิจารณา
• หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
• บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
• หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
สำหรับ (TS) วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
สำหรับ (S) หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
สำหรับ (C) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร
• ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

หมายเหตุ

• จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด
• คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ารตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa)

คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (F)
• การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (B)
• การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (IM)
• การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (IB)
• การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ (ED)
• การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (M)
• การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (R)
• การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (RS)
• การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (EX)
• การอื่น (O)
1. การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ
2. การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี
3. การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุลหรือปฏิบัติภารกิจอื่น โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคล ดังกล่าว
4. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานตามปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์เท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือกับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ
5. การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
6. การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ
7. การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
8. การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล
9. การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ

อายุวีซ่า ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม จำนวนเงินติดตัว
3 เดือน (Single Entries)
12 เดือน (Multiple Entries)
90 วัน ต่อครั้ง 2,000 บาท (Single Entries)
5,000 บาท (Multiple Entries)
20,000 บาท / คน
40,000 บาท / ครอบครัว

เอกสารประกอบการพิจารณา
• หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)

สำหรับ (O) การเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการะ
- หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร / สูติบัตร / ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย
- หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

สำหรับ (O) เข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล
- หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

สำหรับ (O) คู่ความหรือพยานในศาล
- หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย

สำหรับ (O) การเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ
- ผู้ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay O-A , O-X)

สำหรับ (ED) นักเรียน / นักศึกษา
- หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา

สำหรับ (ED) นักบวชที่จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา
- หนังสืออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำหรับ (F) การปฏิบัติหน้าที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ สำหรับ (ED) การฝึกอบรม ดูงาน
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ (B) ทำงาน
- หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัทฯ

สำหรับ (B) การติดต่อธุรกิจ
- หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
- หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
- หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ (โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)
- กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย

สำหรับ (B) ครู / อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน
- หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา
- หลักฐานวุฒิการศึกษา
- หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม

หมายเหตุ

• จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด
• คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ารตรวจลงตราวีซ่าประเภททูต
(Diplomatic Visa)

คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือ หนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม
90 วัน ต่อครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการพิจารณา
• ผู้ร้องจะต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ารตรวจลงตราวีซ่าประเภทราชการ
(Official Visa)

คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือ หนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม
90 วัน ต่อครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการพิจารณา
• หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / หน่วยราชการ ของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ารตรวจลงตราวีซ่าประเภทอาศัยไมตรี
(Courtesy Visa)

คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรีจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ เพื่อการอื่นนอกจากการเข้ามาประจำการในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงสุลหรือราชการ
• การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ

อายุวีซ่า ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม
90 วัน ต่อครั้ง 90 วัน ต่อครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการพิจารณา
• หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / หน่วยราชการ ของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน

หมายเหตุ

• การขยายระยะเวลาพำนัก เมื่อครบกำหนดตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยทั่วไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกไปได้ โดยในการขอยื่นคำร้องขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งขอเป็นรายๆ ไป เพื่อนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ และต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อตามปกติ


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ