Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2
"ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2565"


Date

21 ตุลาคม 2565
    ด้วยงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ดังนั้นงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดเตรียมสถานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมงานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว : งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดข่าว : งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทม.) กองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่