แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า
AUSTRALIA
CANADA
  • แบบฟอร์ม IMM5257 ต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บเท่านั้นSave และPrint ออกมาเซ็นต์ชื่อ ** หน้าสุดท้ายต้องติด Bracode มิฉะนั้นการกรอกจะไม่สมบูรณ์(ตัวอย่าง)
    (ใช้แบบฟอร์ม 2 แบบคือ 5257 และ Family from มิฉะนั้นสถานฑูตจะไม่รับคำร้อง)
EGYPT
FRANCE
GREECE
JAPAN
KENYA
NEW ZEALAND
SPAIN
  • ต้องส่งmail จองคิวกับทางสถานฑูตก่อนแล้วทางสถานฑูตจะนัดวันยื่น และส่งแบบฟอร์มวีซ่ามาให้ทางเมล์เท่านั้น
    แบบฟอร์มจองคิวยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูต From (กรอกข้อมูลและส่งเมล์ไปที่ emb.bangkok.vis@maec.es)
TAIWAN
UNITED KINGDOM
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นรับวีซ่าแทน)
  • ู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทที่จะยื่นคำร้องวีซ่าประเทศอังกฤษยื่นคำร้องวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถยื่นแทนกันได้ เพราะต้องสแกนลายนิ้วมือ แต่สามารถมอบอำนาจรับวีซ่าแทนได