Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2ใบขับขี่สากล คืออะไร
ใบขับขี่สากล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "ใบขับขี่ระหว่างประเทศ" เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ยวดยานได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งได้ทำภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 กับประเทศไทย จึงถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องการขับรถยนต์เที่ยวในต่างประเทศ เพราะถ้าหากไม่มีเอกสารนี้ไปแสดงกับบริษัทเช่ารถยนต์ก็จะไม่สามารถรับรถเช่าได้

หรือถ้าหากขับออกไปบนท้องถนนในต่างประเทศ แล้วเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้แสดงใบขับขี่สากล แล้วไม่มีเอกสารดังกล่าว ก็จะถูกจับปรับและดำเนินตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ (ในบางประเทศค่าปรับแพงมาก และก็มีโทษหนักกว่าเมืองไทยหลายเท่า) เพราะฉะนั้นควรดำเนินการทำก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ และใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปีเท่านั้น


หลักฐานประกอบคำขอทำใบขับขี่สากล

1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
2. สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3. สำนาใบขับขี่รถส่วนบุคคลที่มีอายุ 5 ปี หรือ ตลอดชีพ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง)
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

*** ใบขับขี่สากลจะมีอายุการใช้งานแค่ 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารให้) แต่เราสามารถทำใหม่ได้เรื่อยๆ เมื่อใบขับขี่หมดอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำ 505 บาทต่อครั้ง ***

Tips
กรณีลืมถ่ายเอกสารสำคัญต่างๆ ภายในอาคาร 4 ของกรมการขนส่งทางบก มีให้บริการสำเนาเอกสารและถ่ายรูป
โดยเอกสารสำเนาทั้งหมดจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องและใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย
กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 เปิดบริการตั้งแต่ 08:30 ถึง 15:30 น ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
ขั้นตอนการยื่นขอใบขับขี่สากล

ขั้นตอนของการทำใบขับขี่สากลของแต่ละสถานที่โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องกดบัตรคิว รอยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.) บางสถานที่อาจจะให้ยื่นเอกสารในตช้า แล้วมารับในช่วงหลังเที่ยง แต่บางสถานที่ก็จ่ายใบขับขี่สากลให้เลยภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที (กรณีมีผู้ขอรับบริการน้อย)

หมายเหตุ
***กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้***
1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( พร้อมฉบับจริง )
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจสถานที่ติดต่อ

1. ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
2. ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
3. ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dlt.go.th/