Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2
บริษัท click เพื่อค้นหาข้อมูลเช็คเอกสารประกอบการรับเช็คหนังสือมอบอำนาจ


สำเนาบัตรประชาชน
(ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ)

ใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอน


• บริษัทนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมใบเสร็จรับเงิน มารับเช็ค
• หากบริษัทโอนสิทธิ์ให้กับอีกบริษัทหนึ่ง ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงินของทั้งสองบริษัท มารับเช็ค


หมายเหตุ


• ถ้าใบเสร็จรับเงิน มช.17 เงินรายได้หาย ให้ไปดำเนินการแจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความมารับเช็ค

ติดต่อ กองคลัง มช.


• คุณยุพิน ดิชวงศ์ (เช็คเงินงบประมาณเงินรายได้) โทร : 053 943130
• คุณฐิติกา ตันนรา (เช็คเงินงบประมาณแผ่นดิน) โทร : 053 943134