Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2

วัน เดือน ปี หน่วยงาน โครงการ ธนาคาร เลขที่เช็ค ลว.เช็ค จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ อว.แจ้งรับเช็ค อว.ส่งเช็ค เอกสารแนบ สถานะ
25/5/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10433317 3/5/2565 315,488 บาท 25189 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/005
ลงวันที่ 25/5/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
9/5/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการการพัฒนาการสกัดน้ำมันเมล็ดเจียและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง ฯ  กรุงไทย 10058221 9/5/2565 222,200 บาท 25186 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/004
ลงวันที่ 9/5/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
9/3/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10433264 7/3/2565 307,492 บาท 25185 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/003
ลงวันที่ 5/1/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
2/2/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  กรุงไทย 10055074 2/2/2565 228,750 บาท 25184 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/002
ลงวันที่ 2/2/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว
5/1/2565 กระทรวงการต่างประเทศ  เงินสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  กรุงไทย 10428127 27/12/2564 281,679 บาท 25183 หนังสือมอบอำนาจ  อว 8392(2)/001
ลงวันที่ 5/1/2565
เอกสารแนบ ส่งมช.เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ / 1 หน้า